Grönt Kort Utbildningar

Grönt kort: Natur- och kulturmiljövård

Godkända test ger kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enlligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturmiljövård - förnyelse.

Kursupplägg:
Webbutbildning Natur- och kulturmiljövård med godkänt på det teoretiska testet + 3 kursdagar. Avslutning med praktiskt test.

Målgrupp
De som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogen.

Förkunskaper
Naturbruksgymnasium inriktning skog, eller motsvarande.

Innehåll
• Miljömål
• Lagstiftning och samrådsrutiner
• EU’s vattendirektiv
• Biologisk mångfald
• Nyckelbiotoper
• Hoten mot biologisk mångfald
• Rödlistade arter
• Natur- och kulturskogens dynamik
• Naturvärdesbedömning
• Vardaglig naturhänsyn i skogsbruket
• Negativa miljöeffekter av skogsbruk
• Gröna planer och ekologisk landskapsplanering
• Målklassning av skogsmark
• Certifiering av skogsbruk
• Forn- och Kulturlämningar från olika tider i skogsmark
• Skador på kultur- och fornlämningar
• Hänsyn och handlingssätt vid skogliga åtgärder i samband med forn- och kulturlämningar
• Skogens sociala värden

Mål
Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren bland annat:

• Kunna genomföra praktisk naturhänsyn vid avverkning gällande: detaljhänsyn, hänsynsytor och skyddszoner.
• Känna till innehållet i EU’s vattendirektiv.
• Kunna tillämpbara kriterier i FSC resp. PEFC.
• Kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid skogliga arbeten i anslutning till forn- och kulturminnen.

Cirkapris: 5 800 SEK (baserat på minst 14 deltagare). Kostnad för mat och litteratur tillkommer.

Observera att avbokningar fram till två veckor innan kursstart debiteras med halva kursavgiften, därefter hela kursavgiften!

Grönt kort: Natur- och kulturmiljövård - förnyelse
Kursen kan genomföras på två olika sätt.

Alternativ 1:
Kurslängd: 1 dag.

För dig som har en grundutbildning i Natur- och kulturmiljövård eller motsvarande (yngre än 5 år). Utbildningen inleds med en webbutbildning på distans/hemifrån med teoretiskt test. Därefter genomförs kursen,Natur- och kulturmiljövård förnyelsekurs, under en heldag som avslutas med praktiskt och teoretiskt test.

Efter godkänt resultat på tester erhålls "Kompetensbevis Natur- och kulturmiljövård förnyelsekurs" som gäller i 5 år enligt PEFC.

Alternativ 2:
Kurslängd: 1 ½ dag.

För dig som har en grundutbildning i Natur- och kulturmiljövård eller motsvarande (yngre än 5 år). Du inleder med ett skriftligt test (71 frågor) under en halvdag hos oss på Hushållningssällskapet. Vid godkänt test genomförs kursen Natur- och kulturmiljövård förnyelsekurs, under en heldag som avslutas med ett praktiskt test.

Efter godkänt resultat på tester erhålls "Kompetensbevis Natur- och kulturmiljövård förnyelsekurs" som gäller i 5 år enligt PEFC.

Vid ej godkänt skriftligt test måste grundutbildningen Natur- och kulturmiljövård genomföras med godkänt resultat innan förnyelsekursen kan påbörjas.